Các Công Trình Dự Án Đầu Tiên Ứng Dụng Vật Tư

Vật Tư nhựa do Vinacell cung cấp được Các Công Trình Ứng Dụng vào thi công vườn cảnh xanh thiên nhiên trong đô thị. Góp phần cải thiện chất lượng không khí, đặc biệt tăng sự thu hút với khách hàng.